ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 17:23  توسط براهویی  | 

که شامل انتقال موادازعرض غشا وچرخه های مهم وتقسیم میوز ومیتوز می باشد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 17:22  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 17:9  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 17:6  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 17:2  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 16:58  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 16:47  توسط براهویی  | 

گروه خون

در صد

گروه خون

درصد

O +

38 درصد

O-

7 درصد

A +

34 درصد

A-

6 درصد

B +

9 درصد

B-

2 درصد

AB+

3 درصد

AB-

1 درصد

البته با گروه خونی کمیاب  که درایران نیز درحدود۳۵۰نفر می باشد به نام گروه خونی بمبئی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 16:43  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 15:55  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 15:51  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 15:46  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 15:43  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 15:40  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 16:52  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 16:31  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 15:34  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 15:5  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 14:51  توسط براهویی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 14:48  توسط براهویی  |